Prejdite priamo na hlavnú navigáciu Prejdite priamo na obsah Prejsť na vedľajšiu navigáciu

Průměr, excentricita, kruhovitost

Průměr objektu může být stanoven různými způsoby. Je-li známý střed objektu, stačí k měření pouze jeden snímač, jehož výsledek se vyhodnotí s polohou středu nebo osy. Není-li pozice středového bodu známa, je průměr měřen přímo pomocí dvou snímačů. Informace o vzdálenosti jsou také vyhodnocovány společně. V některých případech, pokud to umožňuje průhlednost objektu, může se stanovení průměru také provádět přímo pomocí konfokálního senzoru.

3D measurement of coil springs

Qsigma designed the Spring Measurement System (SMS) for precise 3D measurement of coil springs and other components. It is used, among other things, in the development of prototypes and 100% inspection of series parts. The SMS automatically identifies the spring, evaluates the wire contour and determines the wire diameter, even if it is subject to strong fluctuations. 

The scanCONTROL 2950 sensor has a large measuring field in both the Z and X directions. This enables extremely fast scanning of springs up to a height of 70 cm and radially up to 30 cm. The wide range combined with high point density enables precise evaluation of the wire diameter

3d-measurement-coil-springs.jpg

Automatic diameter testing of shafts

The Vertical Gauging Unit (VGU) is a measuring system for the precise and non-contact measurement of shafts and axes. The system is equipped with four optical micrometers and a laser distance sensor. The system enables measurements of axial lengths, diameters, concentricity and splines – achieving cycle times and accuracies that could never be achieved with manual measurement techniques.

optoCONTROL 2600 optoNCDT 2300
automatic-diameter-testing-shafts.jpg

Hloubka vrtaných otvorů

Některé aplikace se neobejdou bez měření v otvorech, při kterém se obvykle určuje hloubka otvoru nebo struktura jeho stěn. K tomuto účelu jsou vhodné pouze miniaturní konfokální snímače, které mají axiální nebo radiální provedení a vnější průměr 4 mm. Použití triangulačních snímačů k těmto měřením není možné z důvodu zastínění laseru ve vrtaných otvorech.

measure-bore-hole-depth.jpg

Soustřednost brzdových kotoučů

Brzdové kotouče jsou vystaveny mimořádnému namáhání a mají odpovědnost za bezpečnost vozidel. Z tohoto důvodu jsou brzdové kotouče podrobeny důsledným kontrolám na zkušebních zařízeních. Pomocí speciálních zařízení jsou jejich vlastnosti testovány při rychlosti přibližně 2000 ot./min. Při kontrole geometrických vlastností brzdových kotoučů, jako např. soustřednosti, tloušťky nebo opotřebení, se používají kapacitní snímače. Jelikož deformace mají rozsah v řádu setin mikrometrů, jsou k těmto zkouškám vybírány pouze ty nejpřesnější měřicí přístroje. Ke kontrolám tepelných charakteristik brzdových kotoučů slouží infračervené snímače thermoMETER umožňující monitorování absolutní teploty a určení teplotních změn v dlouhodobém horizontu.

brake-disc-concentricity.jpg

Měření odvinutého množství materiálu z cívky

Metalurgické produkty jsou ve formě válcovaných pásů navíjeny za účelem přepravy do rolí. Při rozvíjení rolí k dalšímu zpracování je důležité vědět, kolik materiálu již bylo odvinuto. Snadné řešení v takové situaci nabízí optický snímač vzdálenosti optoNCDT ILR, který nepřetržitě měří vzdálenost od povrchu role k jejímu středu. Role se v důsledku odvíjení ztenčuje, přičemž tento úbytek tloušťky je měřen podle rostoucí vzdálenosti od povrchu role ke snímači. Délku materiálu lze na základě tloušťky role vypočítat pomocí speciálních algoritmů.

coil-unwinding.jpg

Průměr návinů

Za účelem přepravy jsou metalurgické produkty ve formě válcovaných pásů navíjeny do rolí. Při rozvíjení rolí k dalšímu zpracování je důležité vědět, kolik materiálu již bylo odvinuto. Snadné řešení v takové situaci nabízí optický snímač vzdálenosti optoNCDT ILR, který kontinuálně měří povrch návinu a zaznamenává jeho průměr. Průměr role se zmenšuje při odvíjení, které je měřeno na základě rostoucí vzdálenosti od povrchu role ke snímači. Délku materiálu lze na základě tloušťky role vypočítat pomocí speciálních algoritmů.

coil-diameter.jpg

Trubky z nerezové oceli pro výrobu katalyzátorů

Katalyzátory bez ohledu na svůj tvar vyžadují dokonalou rozměrovou stabilitu pláště z nerezové oceli. V případě kulatých katalyzátorů jsou trubky z nerezové oceli podrobeny kontrolám průměru ve speciálním měřicím systému. Vzdálenost k trubce, která se otáčí v rozsahu 360°, měří konfokální snímač. Vnější průměr, minimální opsanou kružnici a maximální vepsanou kružnici přímo určují výpočty provedené softwarem. V závislosti na velikosti katalyzátoru se snímač pohybuje v horizontálním směru.

stainless-steel-tubes-catalyst-production.jpg

Průměr otvorů vytlačovacích strojů

Naše společnost vyvinula systém idiamCONTROL pro kontrolu opotřebování otvorů vytlačovacího stroje. Měřicí válec je při kontrole zasunut do otvoru v plášti a zatlačen až po horní konec. Během vytahování válce skupina kapacitních snímačů měří průměr pláště na několika stopách. Speciálně pro dvoušnekové vytlačovací stroje je měřicí válec vybaven dvěma kovovými čepy, které se pohybují podél sedla obou otvorů, čímž brání otáčení válce.

extruder-bore-diameter.jpg

Laserové snímače napomáhají při výrobě kabelů

Při výrobě kabelů se používají páskovací stroje, které na kabely nanášejí ochranný plášť. Drát je při této činnosti veden středem válce, na kterém je navinut obalový materiál. Průměr tohoto válce je nutné průběžně měřit, aby nedocházelo ke změnám napnutí materiálu. Toto měření komplikují kovové tyče, které neustále kříží měřicí rozsah, a různé obalové materiály, které mohou být matné nebo lesklé.

laser-sensors-support-cable-banding.jpg

Detekce stavu ložisek v automobilové výrobě

Švédská automobilka Volvo před montáží motorů automaticky kontroluje použitelnost ložisek. Pomocí robotů jsou kryty ložisek umístěny do světelného pásu optického mikrometru. Ložiska a jejich kryty zakrývají část světelného pásu, což umožňuje provést spolehlivý test jejich použitelnosti.

bearing-shell-detection-automotive-manufacturing.jpg

Oscilace

Určení oscilací patří mezi časté měřicí úkoly. Oscilace se vyskytují mimo jiné ve výzkumu a vývoji, v konstrukcích strojů a zařízení a ve výrobní kontrole a jsou měřeny pomocí snímačů. Jako naměřené veličiny se oscilace obvykle vyznačující vysokou frekvencí a měnícími se amplitudami. Pro zajištění spolehlivých výsledků se proto přístroje určené k měření oscilací musí vyznačovat vysokou rychlostí měření a vysokou přesností. K měření oscilací jsou vhodné zejména laserové snímače, kapacitní snímače a snímače fungující na principu vířivých proudů.

dummy-900x600.jpg

Průměr kladky

Kritickými faktory pro životnost kladek jsou kvůli jejich vysoké rychlosti otáčení průměr a soustřednost. Tyto parametry jsou hodnoceny na speciální zkušební stolici vybavené čtyřmi digitálními mikrometry optoCONTROL. Vnější průměr kladky detekují dva snímače v každé rovině.

diameter-pulley.jpg

Určení vnitřního průměru potrubí

Důležitým kritériem z hlediska kvality nebo opotřebování trubek v průmyslových aplikacích je rozměrová stabilita jejich vnitřního průměru v celé délce trubek. V případě vysokých požadavků na přesnost musí být zajištěn rychlý a spolehlivý sběr dat, protože například měření opotřebování musí být v chemickém průmyslu prováděno na již instalovaném potrubí, což vyžaduje odstávku systému. Dva páry snímačů dokáží v jednom kroku měření snímat dvě stopy odsazené o 90°.

acquisition-internal-diameter-tubes.jpg

Kontrola kvality lisovacích nástrojů a matric pro tabletování

Na základě normy ISO 18084:2011 podléhají lisovací nástroje pro tabletování nepřetržité kontrole kvality. Kvůli jejich členité geometrii a silně odrazivému povrchu byla automatická kontrola lisovacích nástrojů a matric dosud obtížná. Nicméně použití konfokálního snímače (confocalDT 2451) a optického mikrometru (optoCONTROL 2600) společně s přesným pohybem s 5 stupni volnosti umožnilo vývoj komplexního měřicího systému Ti-1, který je vybaven USB rozhraním a speciálním softwarem pro geometrickou a vizuální kontrolu nástrojů.

Confocal sensors optoCONTROL 2600
quality-control-medical-tablet-stamps.jpg

Měření kovových razidel

K přesnému měření válcovitých kovových razidel z nerezové oceli slouží plně automatické měřicí zařízení. Měření kulatosti, soustřednosti a průměru probíhá pomocí dvou optických mikrometrů optoCONTROL.

optoCONTROL 2600 Fiber optic sensors
measurement-metal-stamping.jpg

Měření plochých podložek

Ploché podložky se jako pomocný materiál používají v téměř všech průmyslových odvětvích. Ve většině případů jsou podložky složeny z různých slitin a vyžadovány ve všech představitelných rozměrech a tloušťkách, což klade mimořádné nároky na jejich výrobce. Aby zákazník vždy obdržel vysoce kvalitní produkt dle požadovaných rozměrů, probíhá před balením podložek kontrola jejich tloušťky a průměru. K této kontrole slouží laserový skener scanCONTROL 2910-50.

measurement-flat-washers.jpg

Bezkontaktní měření kulatosti válců

Výroba pásů a fólií dnes probíhá vysokou rychlostí až 2700 metrů za minutu, která způsobuje zvýšené vibrace stojanů válcovacích stolic. I ty nejmenší nepravidelnosti obrysu válců v řádu mikrometrů vytvářejí příčné drážky ve válcovaném materiálu, čímž výrazně snižují kvalitu výrobku. K zajištění kvality je nezbytný vysoce přesný měřicí systém vybavený snímačem fungujícím na principu vířivých proudů, který měří obrys povrchu válce. Měření nesmí být ovlivněno podmínkami prostředí, jako např. přítomností prachu nebo oleje. Díky spojení s počítačem lze zadokumentovat polohu, akumulaci a periodicitu míst, kde válec nemá požadovanou kulatost.

non-contacting-roundness-measurement-rollers.jpg

Měření soustřednosti válců

Stěžejním kritériem při procesech válcování kovů, plastů a dalších materiálů je soustřednost válce. Pokud se válce musí otáčet vysokou rychlostí, jejich nerovnováha může být dokonce nebezpečná. Proto je důležité kulatost válců měřit před a také v průběhu jejich použití. Snímač v případě všech následujících procesů měří přímo na válci a určuje jeho ovalitu. Pro válce z leštěného materiálu se používá bezkontaktní metoda na principu vířivých proudů. Pro válce vyrobené z jiných materiálů se používají kapacitní snímače nebo laserové snímače pracující na triangulačním principu.

roller-runout.jpg